תקנון אתר ומדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אתר Y Center פתח תקווה


מדיניות פרטיות


יכין תעשיות בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתרים"), והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

כללי


להלן יפורטו נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, את סוגי המידע האישי שהחברה אוספת, את האופן שבו החברה עשויה לעשות שימוש במידע ואת הגורמים עמם אנו עשויים לחלוק אותו. ההודעה מפרטת גם את האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על המידע האישי.
מידע הנאסף אודותיך
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזוהה וחלקו אינו מזוהה.

  • מידע מזוהה: סוגי מידע אישיים הנאספים הינם שם פרטי, כתובת מגורים, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון שלך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם למועדון החברים/ לקוחות באתרים.
  • מידע שאינו מזוהה: חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים


ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.


מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.


השימוש במידע


השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין –
• לצורך מטרות פרסום ושיווק בהתאם להעדפותייך.
• כדי לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
• כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.


דיוור ישיר


החברה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות לחצן "הסר" בתחתית הודעת דוא"ל או אפשרות מענה עם המילה "הסר" בהודעת SMS/MMS.
בהסכמתך להירשם לשירות הדיוור הישיר הנך מסכים בזאת לקבל פרסומות, עלונים, סקרים ומסרים פרסומיים אחרים מהחברה, באמצעות: דוא"ל, SMS, MMS, יישומי הודעות מידיות, ו/או כל צורת תקשורת אחרת שהחברה תמצא לנכון להשתמש בה, בין אם היא ידועה במועד מתן הסכמתך ובין אם לאו.
בהסכמתך להירשם לשירות הדיוור הישיר הנך מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת פרסומת ותקשורת שיווקית מאתנו או מצדדים שלישיים הפועלים בשם החברה, ומאשר בזאת שפעולות הדיוור הישיר של החברה אינן מהוות הפרה של זכויותיך וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה ביחס לקבלת דיוור ישיר, בכל זמן שלא הסרת את שמך מרשימת הדיוור הישיר.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.


מסירת מידע לצד שלישי


החברה מקבלת שירותים מספקים אשר אוספים ומשתמשים בפרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך רק במידה הנדרשת כדי לאפשר להם לבצע את השירותים אותם הם מספקים לחברה. החברה משתמש בשירותים של ספקי השירות הללו על מנת לאפשר לך ליצור עם החברה קשר ועל מנת להפעיל את שירות הדיוור הישיר של החברה.
ספקי השירות של החברה הינם: חברת ריצ'קיד, חברת ביטמוב וחברת פולסים (מערכת דיוור אלקטרוני ו-SMS).
לספקי השירות הנ"ל של החברה קיימת מדיניות פרטיות נפרדת ביחס למידע שהחברה נדרשת לספק להם. החברה ממליצה למשתמשי האתרים לקרוא את מדיניות הפרטיות של ספקי השירות הנ"ל.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים אלא במקרים המפורטים להלן:
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
• אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


Cookies


"עוגיות" (Cookie) הינם קבצי טקסט הנשמרים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה.
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע וזכות תיקון המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות בדוא"ל אל info@yakhin.co.il ; או באמצעות פקס מס' 03-6085711 ; או בדואר לכתובת: רחוב אריה רגב 4, ת.ד. 8147, נתניה.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך בלבד וללא קבלת שירותים נוספים, הינך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

 

מסמך מדיניות זה עודכן לאחרונה: מרץ 2020